REFERAT FRA GENERALFORSAMLING

     
     Publisert: 18.08.2017

                                                  SOLLERUD VEL 2014

Ullern menighetshus 15. mai 2014, kl. 19:00 – 21:00

Til stede fra styret: Lisbet Natland, Jan Heber, Irja Stephansen Trøften, Michael Hansson, Thor Petter Christoffersen.

Referent: Jan Heber

Referatsak                 1. Godkjenning av innkalling.

Innkallingen ble godkjent av generalforsamlingen.

Referatsak                  2. Årsberetning for 2013

Det ble orientert om forskjellige hovedaktiviteter som styrets engasjement, kontakt med kommunen og bydelen vedrørende veistandard og trafikkale forhold. Det var ingen kommentarer til årsberetningen.

Referatsak                  3.  Regnskap for 2013

2013- regnskapets hovedtall ble opplest og regnskapet ble vedtatt. Regnskapet for 2013 viste et overskudd på kr 2 231,29.

Referatsak                    4.  Budsjett for 2014

Budsjettet for 2014 ble vedtatt.

Referatsak                     5.  Valg

Det eksisterende styret stilte til gjenvalg. Styret ble gjenvalgt i sin helhet.

Referatsak                 6.  Orientering om styrets videre arbeid

Det videre arbeidet vil fortsatt være rettet mot å bedre de trafikkmessige forhold i området.

Mange av de sakene vellet engasjerer seg i er av langsiktig karakter hvor resultatene først vises over tid.

                                    7. orientering fra PBE

Etter avsluttet generalforsamling ga Dagfinn Eckhoff fra PBE en orientering for status for Fornebubanen og trasévalg videre inn til Oslo.

Representanter for både Skøyen Vel, Frantzebråten Vel, Lysaker vel og Bestun vel var invitert til orienteringen og det var stort engasjement blant de oppmøtte.

PBE konkluderte orienteringen med at det fortsatt var en rekke alternative løsninger til trasévalg og at det var en god del som måtte vurderes før en endelig beslutning kunne taes.