Sollerud Vel trenger DEG

     
Kommunen fatter utallige vedtak, pålegg og bestemmelser. En Velforening er en instans som kommunens forvaltning har et aktivt forhold til. Riktignok er informasjonen som tilflyter de forskjellige vellene i Oslo litt stykkevis og delt, men gjennom vår felles organisjon «KontaktUtvalget for Vellene»(KUV) i Oslo, så fanges det meste opp som angår oss i lokalmiljøet.

Sollerud Vel har god kontakt med Ullern Bydel og blir kontaktet når saker som kan være av interesse skal behandles. Det vi har arbeidet mye med i en rekke år, er trafikk- og parkeringsforholdene i området. Eksempelvis kan det nevnes at vi for tiden skal diskutere hvordan regler for en eventuell beboerparkering skal utformes.
Sollerud Vel har et styre som består av 7 medlemmer. Noen av disse har vært i styret i over 20 år. Det vi i styret har lagt merke til, er at det over de siste årene har vært et generasjonsskifte blant vellets innbyggere. Den nye generasjonen er ikke engasjert i vellets gjøremål, til tross for at det kan være er en rekke saker som burde være av interesse for nettopp den yngere garde.
Sollerud Vel trenger nye «koster». Vi trenger et styre som representerer den yngere befolkningen. Jeg har vært formann i 6-7 år og passerer de 70 i disse dager. Jeg ønsker å gå ut av vervet ved generalforsamlingen til våren 2013.  Dette er også tilfelle for en del av de øvrige styremedlemmene.
Vellet henstiller derfor beboere på Sollerud til å vise interesse for å være med i styret, slik at et nytt styre kan velges ved neste generalforsamling!
Styrearbeidet medfører lite arbeid. Arbeidet består stort sett i å påse at noen stiller når kommunen/ Bydelen kaller inn til møter, 3 til 4 egne styremøter i året samt å redigere «Sollerud Tidende».
Er du interessert, så ta kontakt med med meg! Som en introduksjon vil de som er interessert i utgangspunktet bli tatt inn i styret som varamedlemmer og delta i møtene.