Lover

     
     Publisert: 18.08.2017

Vedtatt på konstituerende Generalforsamling 7de desember 1921 - med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 23de oktober 1942, ordinær generalforsamling 25de november 1971 og ordinær generalforsamling 23de mai 2002.

§ 1. Grenser og formål. Sollerud Vel består av beboere innenfor området Lilleakerveien, Lilleakerbanen til Dr. Baches vei, Ullernchausséen, Ullernchausséen til Vækerøveien, Vækerøveien, Drammensveien til Lysakerelven inkludert strandområdet vest for Frantsebråten, opp til rundkjøringen i krysset Lilleakerveien/Sollerudveien. Det har som formål å ivareta distriktets og medlemmenes felles interesser.

§ 2. Medlemsskap, inn- og utmeldelse. Som medlemmer opptas så vel grunneiere som leietagere. Innmeldelser skjer til styret. Utmeldelse må være foretatt innen 31. desember for å ha gyldighet for det følgende regnskapsår. Dette regnes fra 1. januar til 31. desember.

§ 3. Styremedlemmenes antall og funksjonstid. Styrets plikter. Vellets anliggender ledes av et styre valgt på generalforsamling. Det består av 5-6 medlemmer pluss 1-2 varamedlemmer som hver velges for et år av gangen.
Styret består av:
Formann, som leder forhandlingene så vel på styremøter som på generalforsamlinger, undertegner skrivelser, anviser regninger m.m. Formannens stemme gjør i tilfelle stemmelikhet utslaget.
Nestformann, som under formannens forfall varetar hans plikter.
Kasserer, som mottar kontingent, utbetaler regninger og fører vellets regnskap, samt øvrige styremedlemmer / varamedlemmer.
Styret varetar i styremøter vellets løpende forretninger, besørger fellesinnkjøp og fremmer vellets formål i henhold til generalforsamlingens beslutninger, samt avlegger revidert regnskap på den årlige generalforsamling og fremlegger eventuelt budsjett. Styremøter er beslutningsdyktige når minst 3 styremedlemmer er til stede. Regnskapet revideres av velets revisor.

§ 4. Generalforsamlinger. Innkallelse. Valg. Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av mai. Ekstraordinær generalforsamling holdes hvis styret finner det nødvendig eller når minst 20 medlemmer forlanger det. Innkallelse til generalforsamling skjer skriftlig fra styret med minst 8 dagers varsel og med angivelse av dagsorden. Generalforsamlingen foretar valg av styre. Formann velges særskilt av generalforsamlingen. De øvrige verv fordeles av styret. Ennvidere velges revisor for et år.

§ 5. Kontingent. Kontingentens størrelse bestemmes til enhver tid av generalforsamlingen. Mangel på betaling av kontingent kan medføre at man blir strøket fra medlemslisten. Stemmerett på generalforsamlingen har bare de som har betalt kontingent for inneværende år.

§ 6. Lovforslag. Forslag til lovendring må være innlevert til styret minst en måned før generalforsamlingen for å bli behandlet på denne. Avgjørelse skjer ved simpelt flertall av de fremmøtte.

§ 7. Oppløsning. Beslutning om oppløsning av velet kan kun skje efter skriftlig forlangende av ¾ av medlemmene, efterat forslag herom er fremsatt minst en måned i forveien for behandling i ordinær generalforsamling. Vellets midler skal ved eventuell oppløsning gå til veldedig øyemed, nærmere bestemt ved avstemning.